GIẢNG VIÊN

 

GIỚI THIỆU BỘ MÔN

 

Bộ môn Lý luận Chính trị (trực thuộc Khoa Khoa học cơ bản - Đại học Đông Á) có tiền thân là Tổ Chính trị (Trường Đại học Đông Á) được tái thành lập năm 2005 theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Trung Cấp Công kỹ nghệ Đông Á (tiền thân của trường Đại học Đông Á sau này) và sau đổi tên thành Bộ môn Lý luận Chính trị. Bộ môn có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng giáo dục và tuyên truyền các nguyên lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng. Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Đông Á, Bộ môn Lý luận Chính trị có trách nhiệm thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ tổ chức giảng dạy các môn Bộ môn Lý luận Chính trị cho người học trong trường.

 

I.  Chức năng

1. Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng tài liệu các chuyên đề và công tác triển khai đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành lý luận chính trị.

2. Tổ chức thực hiện các mặt công tác trên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sự chỉ đạo của Hiệu trưởng.